Użytkownik niezalogowany

Logowanie

 

Warunki licencji

Niniejsze Warunki Licencyjne (dalej jako "Warunki") regulują warunki użytkowania serwera internetowego www.aec-data.com (dalej jako "AEC-DATA") przez osoby trzecie, odwiedzające AEC-DATA (dalej jako "Użytkownicy"). Właścicielem, założycielem i zarządcą AEC-DATA jest spółka SOFTconsult, spol. s.r.o., upoważniona zgodnie z przepisami do rozpowszechniania i udostępniania danych.

Prawa autorskie i znaki towarowe

Jakiekolwiek użytkowanie AEC-DATA lub innych jego części do użytku innego niż osobisty, zwłaszcza ich dalsze użytkowanie w formie rozpowszechniania, kopiowania, dalszego przetwarzania, zmian lub sporządzania kolejnych kopii możliwe jest jedynie za pisemną zgodą zarządcy. W takich przypadkach zawsze należy podać stronę AEC-DATA jako źródło. Bez zgody i podania źródła nie jest dozwolona żadna inna publikacja, dystrybucja jakiegokolwiek materiału lub części materiału opublikowanego na AEC-DATA. W dalszej kolejności zabronione są jakiekolwiek ingerencje w techniczny lub rzeczowy charakter AEC-DATA. Użytkowanie, za wyjątkiem potrzeby osobistej, stanowi nieuprawnione naruszenie praw spółki SOFTconsult, spol. s.r.o. i jednocześnie może stanowić nieuprawnione naruszenie praw podmiotów, których dane, dzieła i inne niematerialne należności są częścią treści AEC-DATA.

Treść AEC-DATA

Wszelka treść AEC-DATA służy jedynie do celów informacyjnych. Treść AEC-DATA została pozyskana ze źródeł uważanych przez spółkę SOFTconsult, spol. s.r.o. za godne zaufania. Spółka SOFTconsult, spol. s.r.o. nie ponosi odpowiedzialności za poprawność, kompletność i aktualność niniejszej treści. Treść AEC-DATA jest na bieżąco aktualizowana i zmieniana. Informacje, dane, opinie, stanowiska lub inne ogłoszenia opublikowane na AEC-DATA należy oceniać w związku z chwilą ich pierwotnej publikacji. Publikacja jakiejkolwiek informacji, usługi, danych, ogłoszenia lub reklamy na AEC-DATA nie posiada charakteru oferty, rekomendacji lub innego stanowiska ze strony spółki SOFTconsult, spol. s.r.o. w stosunku do takiej informacji, usługi, danych, ogłoszeń lub reklamy. O ile nie podano inaczej, treść AEC-DATA nie ma charakteru wezwania, zachęty lub propozycji zawarcia umowy ani rozpoczęcia jakiejkolwiek transakcji. Spółka SOFTconsult, spol. s.r.o. zastrzega sobie prawa do zmiany lub usunięcia jakiejkolwiek części treści AEC-DATA bez wcześniejszego ostrzeżenia.

Wykluczenie odpowiedzialności i gwarancji

Każdy użytkownik korzysta z AEC-DATA na własne ryzyko. Spółka SOFTconsult, spol. s.r.o. nie ponosi odpowiedzialności za poprawność, kompletność i aktualność treści AEC-DATA. Spółka SOFTconsult, spol. s.r.o. nie odpowiada także za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody powstałe w związku z połączeniem i użytkowaniem AEC-DATA, jak również za szkody powstałe z powodu ich częściowej i/lub całkowitej niefunkcjonalności. Spółka SOFTconsult, spol. s.r.o. nie gwarantuje możliwości połączenia i bezbłędnego funkcjonowania AEC-DATA oraz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody powstałe w wyniku niemożności połączenia do niniejszej strony i/lub niemożności korzystania z jej treści. Spółka SOFTconsult, spol. s.r.o. nie ponosi odpowiedzialności ani gwarancji za zobowiązania osób, których oferty w formie reklamy, ogłoszeń lub w inny sposób przedstawione są na AEC-DATA. Spółka SOFTconsult, spol. s.r.o. nie jest uczestnikiem żadnych stosunków prawnych, które Użytkownik nawiąże z takimi osobami trzecimi. Spółka SOFTconsult, spol. s.r.o. nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, treść i formę reklamy osób trzecich na AEC-DATA.

Linki i połączenia z innymi stronami internetowymi

Spółka SOFTconsult, spol. s.r.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść stron internetowych, które są dostępne za pośrednictwem AEC-DATA, jak również za zobowiązania osób, które oferują, udzielają lub udostępniają usługi na niniejszych stronach internetowych. Spółka SOFTconsult, spol. s.r.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść stron internetowych, z których można połączyć się z AEC-DATA,jak również za zobowiązania osób, które oferują, udzielają lub udostępniają usługi na niniejszych stronach internetowych.

Ostrzeżenie dla osób prawnych

Jeśli osoba prawna zarejestruje się jako użytkownik w celu określonej usługi, może dokonać tego jedynie za pośrednictwem osoby, która jest do tego upoważniona zgodnie z wewnętrznymi regułami własnej firmy. AEC-DATA nie ponosi odpowiedzialności za żadną szkodę lub ujmę wyrządzoną osobom trzecim w związku z tym, że rejestracji osoby prawnej dokona podmiot niepowołany.

Ochrona informacji i danych osobowych

W związku z korzystaniem z niektórych usług dostępnych na AEC-DATA użytkownicy mogą udzielić informacji o charakterze danych osobowych zgodnie z przepisami (dalej jako "Ustawa"). Spółka SOFTconsult, spol. s.r.o. jako zarządca AEC-DATA jest świadoma praw i obowiązków osób powiązanych, określonych w Ustawie i respektuje prawo Użytkowników do ochrony danych osobowych. Jeśli korzystając z AEC-DATA Użytkownik udostępni dane osobowe, spółka SOFTconsult, spol. s.r.o. nie będzie przekazywać niniejszych danych osobowych bez zgody Użytkownika żadnej osobie z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszych Warunkach, przepisach prawnych lub za zgodą Użytkownika. AEC-DATA ma prawo do korzystania z danych udostępnionych przez Użytkownika w następujący sposób: a) wykorzystanie do własnego marketingu, rozwoju i ulepszania usług oferowanych Użytkownikom, b) wykorzystanie w celu personifikacji AEC-DATA i oferowanych usług, zwłaszcza wysyłki zamówionych informacji i innych ogłoszeń. W przyszłości przedstawione wyżej usługi będą dalej poszerzane w celu poprawienia jakości oferowanych usług i zaspokojenia życzeń i potrzeb Użytkowników. Na podstawie udostępnionych informacji spółka SOFTconsult, spol. s.r.o. może kontaktować się z Użytkownikiem w celu przekazywania informacji o produktach lub usługach. W przypadku, kiedy Użytkownik nie chce, aby udostępnione przez niego informacje były wykorzystywane w takim celu, ma możliwość w każdej chwili nie wyrazić zgody na taką usługę.

Komunikacja elektroniczna

Komunikując się za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) informacje zawarte w wiadomości nie są kodowane. Z tego powodu zalecamy Użytkownikom, aby za pośrednictwem poczty elektronicznej nie wysyłali żadnych informacji, które uważają za osobiste, poufne lub które są chronione przepisami prawnymi lub ich zatajenie leży w ich interesie.

Pobieranie zbiorowe

Program do zbiorowego pobierania modele 3D

Więcej informacji